Przedmiotowy system oceniania Informatyka

 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze
 • Nową podstawę programową z zajęć komputerowych.

Podstawa programowa – zajęcia komputerowe

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
 2. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:

1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

1.4. korzysta z pomocy dostępnej w programach;

1.5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

1.6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

 1. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

2.1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

 1. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:

3.1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

3.2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

3.3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

 1. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:

4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

4.2. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

4.3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

4.4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:

5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:

6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

 1. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:

7.1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

7.2. szanuje prywatność i pracę innych osób;

7.3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

 

 1. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Oceniane są:

 1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.

Ocenie podlega:

– wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;

– stopień samodzielności wykonywania zadania;

– pilność;

– końcowy efekt pracy (jakość pracy).

– umiejętność pracy w zespole;

 1. Odpowiedzi ustne.

Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów

informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami

uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.

 1. Aktywność podczas pracy na lekcji.

Ocenie podlega:

– aktywność ucznia w czasie zajęć;

– stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;

– zainteresowanie tematem lekcji;

– przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocena  celująca

Uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi
 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
 • do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
 • wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
 • przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
 • wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;
 • zdobywa co najmniej wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych konkursach informatycznych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 • posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
 • posługuje się usługami internetowymi;
 • samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;
 • uczestniczy w konkursach informatycznych.

Ocena dobra

Uczeń:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
 • w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
 • posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
 • z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.

 1. Oceny semestralne i roczne:

 Ocenę okresową(roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).

 1. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.
 2. Ocena okresowa (roczna) nie jest  średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
 3. Oceny z ćwiczeń wykonywanych na lekcji i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
 4. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
 5. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem MEN.
 1. Informacja zwrotna:

 Nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju (wskazuje sukcesy lub braki oraz sposoby rozwoju lub pokonania trudności), motywuje do dalszej pracy.

Nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania, o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, o uzdolnieniach ucznia, daje wskazówki do pracy z uczniem.

Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

Zostałam (em)  zapoznana(y) z Przedmiotowym Systemem Oceniania z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH:

 

…………………………………………….                                            .………………………………………..

(podpis ucznia)                                                        (podpis rodziców lub opiekunów)

 

Zbylitowska   Góra ………………………

(data)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej
(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej
1. Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej/rocznej oceny
klasyfikacyjnej może nastąpić po spełnieniu przez ucznia wymagań edukacyjnych
pozwalających na uzyskanie oceny, o którą się ubiega.
a. Uczeń zwraca się do nauczyciela deklarując chęć uzyskania wyższej niż
przewidywana oceny śródrocznej/rocznej.
b. Nauczyciel przedstawia uczniowi zakres wiadomości i umiejętności koniecznych
do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, adekwatnych do oceny, o którą
ubiega się uczeń.
c. Sprawdzenie opanowania przedstawionych wiadomości i umiejętności następuje
w formie ustalonej z nauczycielem (pisemnej, ustnej, działań praktycznych lub
innej wyznaczonej przez nauczyciela) i terminie wyznaczonym przez nauczyciela
pozwalającym na wystawienie oceny klasyfikacyjnej.
d. Sprawdzenie, o którym mowa w punkcie c może nastąpić nie więcej niż dwa
razy.
e. Poprawianie przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej nie może zakłócić toku
zajęć oraz nie może się odbywać ze szkodą dla innych uczniów.
f. Uzyskana ocena jest ostateczna. Od uzyskanej oceny uczeń może odwołać się
zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły