PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

CHEMIA

mgr Anna Myszka

Szkoła Podstawowa

w Zbylitowskiej Górze

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3;

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia: wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy kreatywność.

 1. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
 2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe.
 3. Uczniowie nieobecni na ostatniej lekcji mają obowiązek uzupełnienia tematu w zeszycie i przygotowania się do następnej lekcji na podstawie wiadomości z podręcznika; w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia materiału z tej lekcji .
 4. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 5. Odpowiedzi ustne dotyczą materiału z trzech ostatnich lekcji,
 6. Pisemne prace kontrolne lub testy – przeprowadzone po zakończeniu każdego działu lub kilku działów, zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni,
 7. Z prac kontrolnych (prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki) przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną:
Procenty Stopnie
0-30% 1
31-50% 2
51-74% 3
75-90% 4
91-100% 5
ocena bdb + dodatkowe zadanie 6

 

 

 1. Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, to powinien go napisać na następnej lekcji po powrocie do szkoły (jeżeli nieobecność była dłuższa niż tydzień nauczyciel ustala inny termin)
 2. Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Uczeń poprawia pracę tylko jeden raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej. Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria pozostają takie same.
 3. Krótkie kartkówki teoretyczne mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być poprzedzone wcześniejszą zapowiedzią. Krótkie kartkówki  teoretyczne nie podlegają poprawie.
 4. Nauczyciel może żądać na każdej lekcji ustnej lub pisemnej odpowiedzi ucznia.
 5. Sprawdziany ustala są według zasad “jeden w ciągu dnia”, “trzy w ciągu tygodnia”.
 6. Prace domowe mogą być zadawane na każdej lekcji.
 7. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych, nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji). Przez nieprzygotowanie rozumie się: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi lub brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu tego  limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

 1. Ocenianie semestralne i roczne powinno być dokonane na podstawie przynajmniej 3 ocen bieżących,
 2. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących,
 3. Ocena semestralna i roczna jest średnią ważoną; wagi poszczególnych form oceniania ucznia:
 • waga 1 (najniższa) – praca domowa, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy;
 • waga 2 – aktywność, referaty i inne prezentacje;
 • waga 3 – odpowiedzi ustne, kartkówki;
 • waga 4 – pisemne prace kontrole, poprawa pracy kontrolnej;
 • waga 5 – ocena semestralna.

Oceny uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach chemicznych, którzy przejdą pozytywnie etap 1, mają ocenę o stopień wyższą niż wynika to z  ich średniej ważonej.

 SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O POSTĘPACH I NIEDOCIĄGNIĘCIACH

 1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z
 • wymaganiami edukacyjnych niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
 1. Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom w sali nr 124,
 2. Oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane kryteria,
 3. Sprawdziany przechowywane są do końca danego roku szkolnego.

 SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW

 1. Wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań,
 2. Rodzice mają wgląd do dziennika w obecności wychowawcy, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego dziecka,
 3. Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych są przekazywane rodzicom zgodnie z procedurą WSO.

 SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH I PODNOSZENIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 1. Uczeń może systematycznie, na bieżąco poprawić ocenę  (praca klasowa w ciągu 2 tygodni),
 2. W wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywać się za zgodą nauczyciela bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub rocznej,
 3. W wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej,
 4. Uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem,
 5. Uczniowie mogą być nieprzygotowani raz w semestrze
 6. Obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANE ŚRÓDROCZNYCH/KOŃCOWOROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 Uczeń zwraca się do nauczyciela z prośbą o umożliwienie mu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej/końcoworocznej.
 1. Nauczyciel przedstawia uczniowi zakres wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania wyższej niż przewidywana.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności musi być adekwatny do stopnia, o który ubiega się uczeń.
 3. Sprawdzenie opanowania przedstawionych wiadomości i umiejętności następuje w formie ustalonej z nauczycielem (pisemnej lub ustnej) i terminie wyznaczonym przez nauczyciela pozwalającym na wystawienie oceny klasyfikacyjnej (termin wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej jest podawany w zarządzeniu Dyrektora Szkoły)
 4. Sprawdzenie opanowania przedstawionych wiadomości i umiejętności może nastąpić jeden raz..
 5. Uzyskana ocena jest ostateczna. Od uzyskanej oceny uczeń może odwołać się zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły.

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
 • formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
 • dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów,
 • wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
 • potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
 • bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
 • wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
 • w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia i rozwiązuje zadanie dodatkowe
 • bierze udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 • wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
 • bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
 • potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
 • sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
 • potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
 • prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią,
 • planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty chemiczne,
 • biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności;
 • aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
 • w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów możliwych do zdobycia.

 Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
 • posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,
 • wykonuje proste preparaty mikroskopowe,
 • udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
 • bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
 • pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy;
 • jest aktywny na lekcji,
 • w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
 • wypowiada się ogólnikowo, popełnia drobne błędy
 • z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
 • z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,
 • z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz
 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 • wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
 • w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74% punktów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
 • wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,
 • wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii,
 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • z pomocą nauczyciela pisze proste wzory chemiczne i równania reakcji chemicznych;
 • jest mało aktywny na lekcji,
 • w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi i sprzętem chemicznym,
 • wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,
 • nie potrafi samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela wykazać się wiedzą i umiejętnościami.
 • nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
 • nie zna symboliki chemicznej,
 • nawet z pomocą nauczyciela nie pisze prostych wzorów chemicznych,
 • wykazuje się bierną postawą na lekcji,
 • w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.