Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

 Skala ocen – Gramatyka i słownictwo

Ocena celująca

Potrafi biegle operować strukturami. Potrafi budować spójne zdania. Stosuje zakres słownictwa wykraczający poza program, odpowiedni do zadania. Używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.

Ocena bardzo dobra

Potrafi biegle operować prostymi strukturami. Potrafi budować spójne zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. Używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.

Ocena dobra

Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości przypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. Używa poprawnie niedużej ilości  elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.

Ocena dostateczna

Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.

Ocena dopuszczająca

Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. Czasami poprawnie używa codziennego słownictwa.

 

Skala ocen – Słuchanie

Ocena celująca

Potrafi zrozumieć sens oraz informacje zawarte w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobywać różne informacje i przekształcać je w formę pisemną. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi biegle rozróżniać dźwięki. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena bardzo dobra

Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobywać potrzebne informacje i przekształcać je w formę pisemną. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dobra

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobywać większość potrzebnych informacji i przekształcać je w formę pisemną. Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżniać dźwięki. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dostateczna

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcać je w formę pisemną. Potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżniać większość dźwięków. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dopuszczająca

Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcać je w formę pisemną. Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżniać niektóre dźwięki. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.

 

Skala ocen – Mówienie

Ocena celująca

Potrafi biegle przekazać wiadomość. Potrafi mówić płynnie. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając sporadyczne błędy. Dla wyrażania myśli i idei stosuje zakres słownictwa wykraczający poza program. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zrozumieć z łatwością.

Ocena bardzo dobra

Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dla wyrażania myśli i idei dysponuje dużym zakresem słownictwa. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zrozumieć bez trudności.

Ocena dobra

Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dla wyrażania myśli i idei dysponuje zakresem słownictwa. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.

Ocena dostateczna

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z  wyraźnym wahaniem. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei . Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć.

 Ocena dopuszczająca

Czasami  potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Potrafi czasem mówić spójnie, ale z  częstym wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei . Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością.

Skala ocen – Pisanie

Ocena celująca

Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, złożone struktury i różnorodne słownictwo. W zadaniu pisemnym potrafi w spójny sposób zorganizować rozbudowany tekst, zawierający wszystkie istotne punkty. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena bardzo dobra

Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa zazwyczaj prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena dobra

Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena dostateczna

Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena dopuszczająca

Ma trudności z napisaniem zadania zawierającego  pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Ocenie podlegają:

prace pisemne – sprawdziany (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), kartkówki, zadania domowe (także prace dodatkowe),wypowiedzi ustne, czytanie, efekty pracy na lekcji.

Udział i lokaty uzyskiwane w konkursach z języka angielskiego mogą mieć wpływ na ocenę roczną z języka angielskiego.

Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia braku pracy domowej lub niegotowości do odpowiedzi (nie dotyczy to sprawdzianów i kartkówek). Fakt taki zgłosić należy na początku lekcji.

Zasady poprawiania ocen:

Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu wiadomości

w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana oceny rocznej:

Zgodnie ze Statutem Szkoły.