PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

z HISTORII

w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych)  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody.

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 • w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania;
 • biegle posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego, omawiane wydarzenia potrafi przypisać datom;
 • opanował pojęcia historyczne oraz wiedzę na temat omawianych wydarzeń i postaci historycznych i współczesnych a także potrafi samodzielnie stworzyć różne formy wypowiedzi na ich temat oraz samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności;
 • sprawnie posługuje się źródłami historycznymi i współczesnymi źródłami informacji − odpowiada na pytania do tekstu źródłowego, ilustracji, mapy i planu, wymagające rozwiniętej umiejętności ich analizy i interpretacji, samodzielnie formułuje pytania do źródeł świadczące o umiejętności ich analizy i interpretacji, w sposób przemyślany selekcjonuje i gromadzi źródła historyczne oraz współczesne źródła informacji;
 • analizuje różnego rodzaju materiały źródłowe, porównuje je i potrafi wskazać ich kontekst;
 • interesuje się sprawami społecznymi – aktywnie i z własnej inicjatywy uczestniczy w uspołeczniających przedsięwzięciach klasy, często przyjmując rolę ich inicjatora lub lidera, formułuje własną ocenę ich realizacji;
 • często i chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach wykraczających poza kanon czynności przewidzianych przez nauczyciela jako obowiązkowe – na przykład aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach pozalekcyjnych (w realizacji projektu edukacyjnego itp.), w konkursach przedmiotowych, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie literatury uzupełniającej i korzystanie z innych źródeł wiedzy o historii i świecie współczesnym.

  Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 • w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania;
 • biegle posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego, omawiane wydarzenia potrafi przypisać datom;
 • opanował pojęcia historyczne oraz wiedzę na temat omawianych wydarzeń i postaci historycznych i współczesnych a także potrafi samodzielnie stworzyć różne formy wypowiedzi na ich temat oraz samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności;
 • sprawnie posługuje się źródłami historycznymi i współczesnymi źródłami informacji − odpowiada na pytania do tekstu źródłowego, ilustracji, mapy i planu, wymagające rozwiniętej umiejętności ich analizy i interpretacji, samodzielnie formułuje pytania do źródeł, świadczące o umiejętności ich analizy i interpretacji, w sposób przemyślany selekcjonuje i gromadzi źródła historyczne;
 • interesuje się sprawami społecznymi – aktywnie i z własnej inicjatywy uczestniczy w uspołeczniających przedsięwzięciach klasy, często przyjmując rolę ich inicjatora lub lidera, formułuje własną ocenę ich realizacji; sporadycznie uczestniczy w przedsięwzięciach wychodzących poza kanon czynności przewidzianych przez nauczyciela jako obowiązkowe – na przykład uczestniczy w konkursach.

  Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 • w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej;
 • posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego, najważniejsze wydarzenia potrafi przypisać datom;
 • opanował pojęcia historyczne oraz wiedzę na temat omawianych wydarzeń i postaci historycznych i współczesnych, samodzielnie formułuje krótką wypowiedź na ich temat oraz samodzielnie wykonuje zadania o umiarkowanym stopniu trudności; odpowiada na pytania do tekstu źródłowego, ilustracji, mapy i planu, wymagające elementarnej umiejętności ich analizy i interpretacji, w sposób przemyślany selekcjonuje i gromadzi źródła historyczne;
 • interesuje się sprawami społecznymi – aktywnie i z własnej inicjatywy uczestniczy w uspołeczniających przedsięwzięciach klasy, formułuje własne stanowisko na ich temat, wykonuje zadania zaplanowane przez nauczyciela jako obowiązkowe.

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 • nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania;
 • posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego, ale tylko niektóre wydarzenia potrafi przypisać datom;
 • w niepełnym stopniu opanował pojęcia historyczne oraz wiedzę na temat omawianych wydarzeń i postaci historycznych oraz współczesnych i na ich podstawie samodzielnie wykonuje proste zadania;
 • odpowiada na proste pytania do tekstu źródłowego, ilustracji, mapy i planu;
 • interesuje się sprawami społecznymi – uczestniczy w uspołeczniających przedsięwzięciach klasy, formułuje własne stanowisko na ich temat, uchyla się od niektórych zadań zaplanowanych przez nauczyciela jako obowiązkowe.

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 • ma poważne braki w zakresie przewidzianego programem materiału podstawowego;
 • potrafi wykazać się wybiórczą znajomością pojęć historycznych oraz wiedzą na temat niektórych wydarzeń i postaci historycznych i współczesnych oraz z pomocą nauczyciela na ich podstawie wykonuje proste zadania;
 • odpowiada na proste pytania do tekstu źródłowego i ilustracji;
 • w niewielkim stopniu interesuje się sprawami społecznymi, sporadycznie uczestniczy w uspołeczniających przedsięwzięciach klasy.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii.

 W trakcie roku szkolnego oceniane będą postępy w zakresie opanowania umiejętności i wiadomości oraz zaangażowanie w pracę na lekcji, systematyczność, aktywność, współpraca z kolegami i nauczycielami.

Ocena prac pisemnych w formie:

 • Sprawdzianów – godzinnych pisemnych sprawdzianów poprzedzonych lekcją powtórzeniową z większej części materiału. Sprawdzian może mieć formę testu albo pisemnej odpowiedzi na kilka pytań.
 • Kartkówek – krótkich zestawów pytań mających na celu sprawdzenie stopnia opanowanie umiejętności i wiadomości aktualnie realizowanych lub wcześniejszych, ale koniecznych do aktualnej pracy.
 • Zadań domowych.
 • Zadań wykonywanych na lekcji w formie pisemnej.

Ocena wypowiedzi ustnych w formie:

 • Samodzielnych wypowiedzi na postawione przez nauczyciela pytania, które sprawdzają wiedzę i umiejętność jej prezentowania (w tym praca z mapą).
 • Prezentacji wyników pracy grupy w tym realizacji projektów, prezentacji postaci historycznych, itp.
 • Udziału w dyskusji.

Ocena innych osiągnięć:

 • Aktywności na lekcjach (dyskusja, analiza tekstów źródłowych, itp).
 • Zainteresowania przedmiotem.
 • Samodzielnej inicjatywy uczniów – przygotowanie dodatkowych informacji, materiałów.
 • Udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.