RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Szkoła Podstawowa im Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze, Zbylitowska Góra ul. Św. Floriana 1 pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze ul. ul. Św. Floriana 1, e-mail: spken@o2.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni  Pan Tomasz Pilch tel. 48 782 974 835, email: firma.tomaszpilch@onet.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REGULAMIN

 FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

w Szkole Podstawowej im KEN w Zbylitowskiej Górze

§ 1

 1. Na podstawie art. 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U.
  z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na terenie Szkoły Podstawowej im KEN w Zbylitowskiej Górze funkcjonuje szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły oraz terenem wokół szkoły
  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestracje (monitoring). Administratorem danych osobowych uzyskanych na nagraniach monitoringu jest Szkoła Podstawowa im KEN w Zbylitowskiej Górze reprezentowana przez dyrektora.
 2. Celem monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia szkoły.
 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

 1. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, tj. Gmina Tarnów dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole.
 2. Utrzymanie funkcjonowania monitoringu zostało poprzedzone konsultacjami z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, pozwalając nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na wyrażenie swojej opinii i faktyczny udział w procesie decyzyjnym dotyczącym funkcjonowania kamer na terenie szkoły.
 3. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych.
 4. Dyrektor informuje uczniów i pracowników szkoły o utrzymaniu funkcjonowania monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole.
 5. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

 

§ 3

 1. Rozmieszczenie kamer na terenie szkoły zostało przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić poszanowanie godności i dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób przebywających w jej obszarze.
 2. Elementy monitoringu, miejsce zainstalowania rejestratora oraz sposób rozmieszczenia kamer określa załącznik nr 1.
 3. Zgodnie z art. 108a ust. 3 Prawa oświatowego monitoring szkolny nie obejmuje:
 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
  i opiekuńcze;
 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników;
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • szatni i przebieralni.
 1. W sytuacji zaistnienia wyjątkowych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu uczniów
  i pracowników lub mieniu szkoły dyrektor może podjąć w przyszłości decyzję o umieszczeniu kamery w ww. pomieszczeniach.

 

§ 4

 1. Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 • kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku Szkoły oraz na zewnątrz w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
 • serwera;
 • rejestratora umożliwiającego podgląd obrazu, znajdującego się w gabinecie dyrektora
  i gabinecie pedagoga;
 1. Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu posiada: Dyrektor Szkoły Rafał Wnęk, nauczyciel P. J. Wytrwał, a w sytuacjach uzasadnionych pracownik za zgodą dyrektora.
 2. Osoby, które mają wgląd do zarejestrowanego obrazu mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych.
 3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania,
  o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 4. Po upływie okresu przetwarzania uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają nadpisaniu/skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 5. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.
 6. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu systemu monitoringu ma tylko dyrektor szkoły.

 

§ 5

 1. Zapis z monitoringu może być udostępniony innym osobom lub podmiotom jedynie na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
 2. Udostępniając nośniki z materiałem nagrań uprawnionym podmiotom mają zastosowanie następujące zasady:
 • podmiot ubiegający się o nagranie zwraca się pisemnie o jego zabezpieczenie
  i udostepnienie zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • przedstawiciel podmiotu uprawnionego do odbioru nośnika z nagraniem pisemnie potwierdza odbiór nośnika;
 • nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować.
 • udostępnienie danych z monitoringu rejestruje się w ewidencji udostępnień, prowadzonych przez Rafała Wnęk- Dyrektora Szkoły zgodnie z załącznikiem nr 3
 1. Wnioski o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego szkoły podlegają zarejestrowaniu w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie szkoły, wraz
  z potwierdzeniem odbioru nagrania.