PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z BIOLOGII

w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych)  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii.

 Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiedzę biologiczną wykraczającą poza wymagania programowe
 • uczestniczy w konkursach o tematyce biologicznej
 • uczestniczy lub i inicjuje akcje dotyczące ochrony środowiska naturalnego
 • samodzielnie zdobywa dodatkowe informacje związane z tematyką zajęć
 • wykonuje zadania dodatkowe proponowane przez nauczyciela
 • przeprowadza pod opieką nauczyciela dodatkowe doświadczenia i obserwacje metodami naukowymi
 • chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wszystkie wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania
 • odczytuje ze zrozumieniem i wykorzystuje w praktycznym działaniu dane przedstawione w postaci tabel, wykresów, schematów, tekstów.
 • dostrzega związki przyczynowo – skutkowe procesów i zjawisk biologicznych
 • wykazuje zależności między funkcjonowaniem organizmów a ich budową
 • formułuje problemy i proponuje sposób ich rozwiązania
 • w oparciu o uzyskane wyniki z prowadzonych doświadczeń formułuje wnioski
 • wykonuje samodzielnie zadania zaproponowane przez nauczyciela
 • potrafi samodzielnie zaprezentować wyniki swojej pracy lub pracy zespołu

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wszystkie wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej
 • samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji, odczytuje dane
  z wykresów, tabel, schematów
 • przeprowadza samodzielnie, wykorzystując instrukcję pisemną lub słowną nauczyciela, doświadczenia i obserwacje
 • wykonuje notatki z prowadzonych obserwacji lub doświadczeń oraz dokumentuje je za pomocą rysunku lub schematu
 • wyjaśnia na przykładach zjawiska i zależności biologiczne
 • klasyfikuje i porównuje organizmy na podstawie ich budowy
  i pełnionych funkcji
 • rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela lub rówieśników oraz podejmuje próby samodzielnego stawiania problemów na zajęciach

 Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej
 • opisuje podstawowe zjawiska i procesy
 • dokonuje porównania organizmów roślinnych i zwierzęcych
 • zna i stosuje zasady prawidłowego odżywiania
 • zna zasady dbania o własne zdrowie i rozumie ich znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka
 • rozumie zależność między stanem środowiska naturalnego a życiem
  i zdrowiem człowieka
 • proponuje działania wpływające na poprawę stanu środowiska naturalnego w najbliższej okolicy

 Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia niektóre wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej
 • opisuje wpływ własnego stylu życia na stan środowiska naturalnego
 • rozpoznaje niektóre spotykane w najbliższej okolicy organizmy roślinne
  i zwierzęce
 • wskazuje pozytywne i negatywne skutki działalności człowieka
  w środowisku przyrodniczym najbliższej okolicy
 • zna i stosuje zasady higieny osobistej
 • prawidłowo planuje swój wypoczynek i naukę

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przyrody.

W trakcie roku szkolnego oceniane będą postępy w zakresie opanowania umiejętności i wiadomości oraz zaangażowanie w pracę na lekcji, systematyczność, aktywność, współpraca z kolegami i nauczycielami.

Ocena prac pisemnych w formie:

 • Sprawdzianów – godzinnych pisemnych sprawdzianów poprzedzonych lekcją powtórzeniową z większej części materiału. Sprawdzian może mieć formę testu albo pisemnej odpowiedzi na kilka pytań.
 • Kartkówek – krótkich zestawów pytań mających na celu sprawdzenie stopnia opanowanie umiejętności i wiadomości aktualnie realizowanych lub wcześniejszych, ale koniecznych do aktualnej pracy.
 • Zadań domowych.
 • Zadań wykonywanych na lekcji w formie pisemnej.

Ocena wypowiedzi ustnych w formie:

 • Samodzielnych wypowiedzi na postawione przez nauczyciela pytania, które sprawdzają wiedzę i umiejętność jej prezentowania.
 • Prezentacji wyników pracy grupy, wyników doświadczeń i eksperymentów, itp.
 • Udziału w dyskusji.

Ocena innych osiągnięć:

 • Aktywności na lekcjach szczególnie podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
 • Zainteresowania przedmiotem.
 • Samodzielnej inicjatywy uczniów – przygotowanie dodatkowych informacji, materiałów.
 • Udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.