KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

 Kryteria ocen i wymagań:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • – w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają mu możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki
 • – rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • – opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy

w dalszym uczeniu się matematyki

 • – rozwiązuje zadania typowe, o średnim stopniu trudności

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • – opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji miedzy elementami wiedzy z matematyki
 • – poprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną
 • – rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • – sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe
 • – sprawnie posługuje się kalkulatorem

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który

 • – ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 • – sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną
 • – posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków
 • – sprawnie rozwiązuje zadania typowe
 • – samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania
 • – potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
 • – bierze aktywny udział w lekcji
 • – posiada umiejętność stosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

 • – posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
 • – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe
 • – bierze udział w konkursach matematycznych i zdobywa znaczące miejsce,
 • – uczęszcza na zajęcie pozalekcyjne z matematyki,
 • – przez cały rok szkolny rozwiązuje zadania dodatkowe

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

 Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze.

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 Uczniowie  i ich rodzice na początku roku szkolnego są informowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i zasadach oceniania.

Zasady oceniania

 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary

aktywności uczniów:

– kształtowanie pojęć matematycznych-sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć

matematycznych,

– kształtowanie języka matematycznego,

– prowadzenie rozumowań,

– rozwiązywanie zadań matematycznych – stosowanie odpowiednich metod,

– sposobów wykonania i sprawdzania otrzymanych wyników,

– prace badawcze, projekty,

– stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,

– aktywność na lekcjach,

– praca w grupach.

2.Wymagania programowe.

Wymagania programowe określone są dla każdego poziomu klas.

 1. Formami oceny wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu matematyka są:

– odpowiedzi ustne (z 3 ostatnich lekcji)

– sprawdziany (kartkówki)

– prace klasowe, testy po każdym omówionym rozdziale (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem)

– zadania w zeszycie (w przypadku braku ucznia na zajęciach zobowiązany jest

on do uzupełnienia brakujących zadań)

– prace domowe

– aktywność za wykonywanie zadań na lekcjach oceniana jest w formie „plusów”
i „minusów”:5 plusów to ocena bardzo dobra, a 5 minusów to ocena niedostateczna

– prace dodatkowe

 1. Zasady oceniania:

– Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

– Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum 3 oceny.

– Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

– Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

– Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany.

– Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie

do lekcji (nie dotyczy prac klasowych)oraz dwukrotnie może zgłosić brak pracy domowej na początku lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń gdy nie ma zadania domowego, może być zapytany i gdy nie umie zrobić tego zadania otrzyma ocenę niedostateczną ocenę niedostateczną.

– W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być zwolniony

z kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uzupełnienia

wiadomości, które nauczyciel ma prawo skontrolować na najbliższej jednostce

lekcyjnej.

– Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają

na podwyższenie oceny z przedmiotu.

– Oceny uzyskane zgodnie z przedmiotowym system oceniania nie mogą być

zmienione drogą administracyjną.

– Uczeń ma prawo (obowiązek) zgłosić dyrektorowi szkoły fakt naruszania przez

nauczyciela przedmiotowego systemu oceniania.

– Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania

rozstrzyga nauczyciel, a kwestie sporne dyrektor szkoły.

 1. Ocena prac pisemnych i zasady ich poprawiania
 2. a) sprawdziany trwające 5 – 15 minut są punktowane, a punkty przeliczane na oceny według skali:

ilość punktów ocena

0 – 29% maksymalnej ilości punktów niedostateczna

30 – 49% dopuszczająca

50 – 70% dostateczna

71 – 90% dobra

91 – 100% bardzo dobra

100% + Zadanie dodatkowe celująca

Uczniowie posiadający informację o obniżeniu wymagań edukacyjnych otrzymują ocenę

dopuszczającą po uzyskaniu 20 % maksymalnej liczby punktów.

Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie, ich zakres może obejmować,

co najwyżej ostatnie trzy lekcje i te sprawdziany nie muszą być zapowiadane.

 1. b) prace klasowe trwające 30 – 45 minut – w ocenie uwzględniany jest wybór poprawnej

metody rozwiązania, konsekwencje w jej realizacji oraz poprawność wyniku. Uczeń może być zwolniony z pisania pracy z powodów losowych. Termin napisania pracy uczeń ustala z nauczycielem. Prace klasowe są punktowane, a punkty przeliczane na oceny według skali.

ilość punktów ocena

0 – 29% maksymalnej ilości punktów niedostateczna

30 – 49% dopuszczająca

50 – 70% dostateczna

71 – 90% dobra

91 – 100% bardzo dobra
100% + Zadanie dodatkowe celująca

Uczniowie posiadający informację o obniżeniu wymagań edukacyjnych otrzymują ocenę

dopuszczającą po uzyskaniu 20 % maksymalnej liczby punktów.

– Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych to powinien napisać

ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

– Uczeń może poprawić pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania

pracy, przy czym:

– termin poprawy pracy klasowej jest ustalany wspólnie pomiędzy

nauczycielem i wszystkimi uczniami zgłaszającymi chęć poprawy; jeśli

wspólne ustalenia nie są możliwe termin wyznacza nauczyciel

poprawiane mogą być jedynie oceny niedostateczne i dopuszczające,

– uczeń poprawia pracę tylko raz,

– ocena z pracy  nie zastępuje ocenę poprawianej, jest dodatkową oceną z przedmiotu,

– poprawa pracy klasowej nie przysługuje uczniowi, który pisze ją

po raz pierwszy w terminie późniejszym, w przypadku nieobecności

nieusprawiedliwionej w I terminie.

– poprawa prac klasowych jest dobrowolna,

-nauczyciel jest zobowiązany ocenić pracę w ciągu dwóch tygodni od momentu ich napisania.

 1. Ocena odpowiedzi ustnych:

Z odpowiedzi uczeń otrzymuje ocenę w zależności od jej typu i rodzaju oraz toku

i poprawności rozwiązania zadania.

W odpowiedzi ustnej ucznia ocenie podlega:

 1. a) zawartość merytoryczna wypowiedzi,
 2. b) kompozycja logiczna i spójność rozwiązania,
 3. c) poprawność językowa

Ocena z odpowiedzi ustnej ( rozwiązywanie zadań na tablicy) nie podlega poprawie.

 1. Ocena prac dodatkowych

Oceny z prac dodatkowych nie podlegają poprawie.

Przy ustalaniu oceny z prac dodatkowych brane są pod uwagę możliwości ucznia,

wkład pracy, pomysłowość, poprawność wykonania zadania.

 1. Zeszyt przedmiotowy:
 2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
 3. Zeszyt jest własnością ucznia, może ulegać ocenie.
 4. Musi zawierać całość materiału i prac domowych. Jest podstawą dopuszczenia

ucznia do odpowiedzi ustnej i otrzymania oceny semestralnej.

 1. Ocena semestralna (roczna)
 2. Oceny semestralne ustalane są na podstawie ocen bieżących uzyskanych

w ciągu danego semestru. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją nauczyciel

informuje ucznia o proponowanej ocenie.

 1. Ocena roczna ustalana jest na podstawie oceny semestralnej i ocen bieżących uzyskanych w II semestrze.
 2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
 3. Ocenami głównymi są oceny z prac klasowych, sprawdzianów( pisanych czerwonym kolorem w dzienniku), kartkówek, i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są ocenami dopełniającymi.
 4. Ocenę semestralną lub roczną uczeń będzie mógł poprawić na zasadach

określonych w SSO.

 1. Ubieganie się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna lub roczna.
 2. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna

lub roczna na zasadach określonych w SSO

 1. Uczeń we wniosku zobowiązany jest określić ocenę, o jaką chce się ubiegać.
 2. Nauczyciel przygotowuje sprawdzian pisemny (czas trwania sprawdzianu: 45

minut), który zawiera umiejętności i wiadomości na wskazaną przez ucznia

ocenę. Uczeń, aby uzyskać wyższą ocenę musi z punktowanego sprawdzianu

uzyskać minimum 90% punktów).

Nauczyciel dostosowuje Przedmiotowy System Oceniania z matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi następująco:

 1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani

z uwzględnieniem zaleceń poradni.

 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni

psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane

zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,

motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.