PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO         

w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

– wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania                            (w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych).

 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz            o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)   udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)   dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce,                           zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)   warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Podstawą oceny jest zaangażowanie i wysiłek  włożony przez ucznia w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych                  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

 Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 1. Jest przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego. Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas lekcji.
 2. Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub utrzymuje ją na stałym, wysokim poziomie.
 3. Systematycznie rozwija umiejętności z zakresu gier sportowych, rekreacyjnych, gimnastyki.
 4. Zna zasady i przepisy gier zespołowych, konkurencji LA, gimnastyki.
 5. Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie.
 6. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, sportowo – rekreacyjnych.
 7. Osiąga sukcesy i godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i wyżej.
 8. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń. Jest wzorem do naśladowania na zajęciach sportowych w szkole i poza nią.

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 Jest przygotowany do lekcji i aktywnie uczestniczy w zajęciach w-f. Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas lekcji.

 1. Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną.
 2. Podejmuje duży wysiłek w opanowaniu umiejętności z zakresu gier zespołowych, rekreacyjnych, gimnastyki.
 3. Wykazuje znajomość zasad i przepisów gier zespołowych, konkurencji LA, gimnastyki.
 4. Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie.
 5. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i nie uchyla się od czynnego udziału w zawodach międzyszkolnych.
 6. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń i może być wzorem do naśladowania dla swych kolegów.

Ocenę  DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 Jest przygotowany do lekcji.

 1. Poprawia swoją sprawność motoryczną.
 2. Podejmuje wysiłek i stara się opanować umiejętności z zakresu gier sportowych, rekreacyjnych, gimnastyki.
 3. Orientuje się w zasadach i przepisach gier sportowych, konkurencji LA itp.
 4. Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie.
 5. Nie wykazuje rażących braków w zakresie wychowania, jest zdyscyplinowany i koleżeński.

Ocenę  DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 Uczeń ćwiczy niesystematycznie na lekcjach  w-f.

 1. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu .
 2. Mało stara się w opanowaniu umiejętności objętych programem nauczania.
 3. W jego wiadomościach w zakresie w – f są znaczne braki, a te które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce.
 4. Nie posiada wystarczających nawyków higieniczno – zdrowotnych.
 5. Postawa budzi zastrzeżenia, nie zawsze przestrzega zasad bhp, jest niekoleżeński                       i niezdyscyplinowany.

Ocenę  DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 Często opuszcza zajęcia w – f i jest nieprzygotowany do lekcji, ma lekceważący stosunek do zajęć sportowych.

 1. Nie podejmuje wysiłku w opanowaniu umiejętności objętych programem nauczania.
 2. Wykazuje znaczące braki w znajomości zasad, przepisów konkurencji sportowych.
 3. Prowadzi niehigieniczny tryb życia.
 4. Postawa budzi duże zastrzeżenia. Narusza przepisy bhp, jest niezdyscyplinowany.

Ocenę  NIEDOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

   Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocena śródroczna lub końcowa:

  Uczeń zwraca się do nauczyciela z prośbą o umożliwienie mu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej/rocznej.

 1. Nauczyciel przedstawia uczniowi zakres wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności musi być adekwatny do stopnia, o który ubiega się uczeń.
 3. Sprawdzanie opanowania przedstawionych wiadomości i umiejętności następuje w formie praktycznej i w terminie wyznaczonym  przez nauczyciela pozwalającym na wystawienie oceny klasyfikacyjnej (termin wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest podany                    w zarządzeniu Dyrektora Szkoły).
 4. Sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności może nastąpić nie więcej niż dwa razy.
 5. Uzyskana ocena jest ostateczna. Od uzyskanej oceny uczeń może się odwołać zgodnie                                  z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły.
 6. Ponadto w celu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej/ rocznej                                   z wychowania fizycznego konieczne jest wykazanie przez ucznia wzmożonej aktywności, zaangażowania i większego wkładu pracy podczas zajęć.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z wychowania fizycznego

 Sprawdziany umiejętności – ocena poprawności wykonania określonych elementów technicznych gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych. Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze.

 • Sprawdziany motoryczności – ocenianie wg limitów czasowych uzyskanych w próbach sprawnościowych oraz testach z uwzględnieniem postępów jakie uczeń uczynił w toku nauki.
 • Praca na lekcji – szczególna obserwacja i ocena aktywności.
 • Przygotowanie do lekcji – obowiązuje strój sportowy. Uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego, wykazali się 100% obecnością, otrzymują ocenę śródroczną bądź roczną przynajmniej dobrą, bez względu na poziom sprawności.
 • Dyscyplina na lekcji – podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!
 • Wiadomości – sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym, prowadzenie fragmentu rozgrzewki lub innej części lekcji, sędziowanie.
 • Aktywność pozalekcyjna – premiowane oceną celującą jest uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych jako reprezentant naszej szkoły na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
 • Stosunek do przedmiotu – wysiłek jaki uczeń włożył w to, by jego wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań były bardzo wysokie, premiowane są oceną bardzo dobrą.
 • Edukacja zdrowotna: –  obecność i gotowość ucznia  na zajęciach; jego gotowość do podejmowania zadań indywidualnych i zespołowych; samoocena ucznia dotycząca  rozwoju  jego umiejętności osobistych i społecznych, zmiany postawy i  zachowań; ocenę przez rówieśników, w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych; ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, pracy domowej, projektów i innych wytworów pracy ucznia.

Zasadniczym kryterium oceny z wychowania fizycznego jest zaangażowanie i wysiłek ucznia, wkładany w usprawnienie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez niego zadań.

   UWAGI KOŃCOWE

 Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych może mieć podwyższoną ocenę roczną, końcową o jeden stopień.

 1. Uczeń uczęszczający dodatkowo, na zajęcia sportowo- rekreacyjne i za 100 % frekwencję na tych zajęciach, może mieć podwyższoną ocenę o jeden stopień.
 2. W przypadku ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole ( trwającej miesiąc i dłużej) możliwe jest odstępstwo od wyżej wymienionych zasad.
 3. Każdy uczeń może mieć co najmniej ocenę bardzo dobrą – nawet ten o bardzo niskiej sprawności fizycznej.
 4. Niedyspozycja nie jest powodem do zwolnienia z aktywnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego.