PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘĆ TECHNICZNYCH.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE DLA KLASY 4 -6

Założenia:

 1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami

Na początku roku szkolnego każdy uczeń zapoznaje się z PSO z Techniki.

 1. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt i dwa podręczniki do zajęć technicznych, część

Komunikacyjną klasa 4 i część techniczną klasa 5-6.

 1. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także

prawo do jednokrotnej poprawy oceny w dogodnym terminie ustalonym z nauczycielem.

 1. Uczeń ma szansę uzupełnienia braków wynikających z dłuższej nieobecności lub

trudności w przyswajaniu technicznej wiedzy

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

 1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.
 2. Odpowiedzi ustne.
 3. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy)
 4. Aktywność podczas pracy na lekcji.
 5. Prace domowe.
 6. Samodzielne nieobowiązkowe prace uczniów.
 7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
 8. Przygotowanie do lekcji.

KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI UCZNIÓW:

Ćwiczenia wykonywane na lekcji.

Ocenie podlega:

– stopień samodzielności wykonywania zadania.

– końcowy efekt pracy.

Odpowiedzi ustne.

Ocenie podlega:

– stopień zrozumienia omawianego zagadnienia,

– poprawność merytoryczna

– stosowanie języka technicznego

Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy)

Ocenie podlega:

– wiedza bieżąca (kartkówki)

– wiadomości i umiejętności zdobyte po zakończeniu nauki z poszczególnych działów

tematycznych.

Aktywność podczas pracy na lekcji.

Ocenie podlega:

– aktywność ucznia w czasie zajęć;

– stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;

– zainteresowanie tematem lekcji;

– przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.

Prace domowe.

Ocenie podlega:

-zawartość rzeczowa

– poprawność merytoryczna

– estetyka wykonywania

– stopień samodzielności.

Samodzielne nieobowiązkowe prace uczniów.

Ocenie podlega:

– stopień opanowania umiejętności wykonywania zadań technicznych,

– dokładność i estetyka wykonania zadania.

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

Ocenie podlega:

– kompletność i systematyczność prowadzenia notatek,

– poprawność merytoryczna,

– czytelność i estetyka.

 

W ocenianiu będą stosowane „plusy” i „minusy”.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

NIEDOSTATECZNA

– uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego

kształcenia

– nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

– nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem

technicznym

– lekceważy obowiązki ucznia w zakresie rzeczowego przygotowania się do zajęć,

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

DOPUSZCZAJĄCA

– ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają

możliwości zdobywania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a postawa

rokuje możliwość ich usunięcia, rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i

praktyczne o niewielkim stopniu trudności

-wykonuje prace wytwórcze z licznymi uchybieniami od projektu,

– niedokładnie i nieestetycznie rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o

niewielkim stopniu trudności.

– potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem

technicznym pracuje zgodnie z przepisami bhp.

– potrafi wymienić przyczyny powstawania pożarów,

– zna znaczenie najważniejszych znaków drogowych,

– posługiwać się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru.

– zna numery alarmowe,

DOSTATECZNA

– spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą

– opanował ważniejsze zagadnienia programowe

– rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, lecz

wykazuje znaczne braki w manualnym opanowaniu zadań praktycznych (ocena po

wnikliwej analizie predyspozycji)

– zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela

– potrafi zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z

pomocą nauczyciela

– potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami

– zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego

– potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze

– potrafi wymienić podstawowe zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka,

– potrafi wymienić czynniki mające wpływ na wypadki,

– potrafi rozpoznawać podstawowe znaki bhp, drogowe,

– zna podstawowe przyczyny powstawania wypadków drogowych,

– zna zasady poruszania pieszych i rowerzystów w sytuacjach typowych,

– zna rodzaje linii w rysunku technicznym.

– zna zasady racjonalnego żywienia,

DOBRA

– spełnia wymagania na ocenę dostateczną

– czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany

– wykazuje niewielkie braki w wiadomościach ujętych w programie nauczania

– poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje)

samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

– wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy

– wykonywane prace nie budzą większych zastrzeżeń pod względem estetycznym

– prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem

technicznym

– potrafi odczytywać i zapisywać ze zrozumieniem dokumentację techniczną

– dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania

wytwórcze

– potrafi pisać za pomocą pisma technicznego,

– omówić jak udziela się pomoc w wypadkach,

– potrafi wymienić znaki drogowe dotyczące rowerzystów i pieszych,

– potrafi wymienić dodatkowe elementy wyposażenia roweru,

– potrafi wymienić zawody związane z lasem i otrzymywaniem drewna,

– umie odczytać dane z tabel, rysunków, wykresów,

– poprawnie jeździ na rowerze, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

BARDZO DOBRA

– spełnia wymagania na ocenę dobrą

– na lekcje przychodzi przygotowany i bierze w niej czynny udział

– cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi wykorzystać

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

– wykonuje prace estetycznie

– potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego

zagadnienia

– prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną

– stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów,

zjawisk i urządzeń technicznych

– potrafi określić zasady postępowania podczas pożaru w domu czy w szkole.

– stosuje zasady poruszania pieszych i rowerzystów w sytuacjach nietypowych,

CELUJĄCA

– spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając właściwej dla techniki

terminologii oraz proponuje rozwiązania nietypowe jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają

żadnych błędów.

– osiąga sukcesy w konkursach BRD , kwalifikuje się do finału na szczeblu powiatowym,

wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne

osiągnięcia

– umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych

– sumiennie wykonuje zadania techniczne

– wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych

– bierze aktywny udział w zajęciach.

– prace wykonuje estetycznie i na wysokim poziomie

– potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych

– wykonuje prace manualne w sposób wykraczający poza przyjęte w ocenianiu normy.

 

Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe:

 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartymi w opinii.
 2. Nauczyciel indywidualizuje wymagania, może stosować inną wersję pracy pisemnej.
 3. Uczeń ma prawo do popełniania błędów wynikających z jego dysfunkcji określonych w

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej
(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej
1. Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej/rocznej oceny
klasyfikacyjnej może nastąpić po spełnieniu przez ucznia wymagań edukacyjnych
pozwalających na uzyskanie oceny, o którą się ubiega.
a. Uczeń zwraca się do nauczyciela deklarując chęć uzyskania wyższej niż
przewidywana oceny śródrocznej/rocznej.
b. Nauczyciel przedstawia uczniowi zakres wiadomości i umiejętności koniecznych
do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, lub zleca wykonanie dodatkowej pracy wytwórczej pod okiem nauczyciela , adekwatnych do oceny, o którą
ubiega się uczeń.
c. Sprawdzenie opanowania przedstawionych wiadomości i umiejętności następuje
w formie ustalonej z nauczycielem (pisemnej, ustnej, działań praktycznych lub
innej wyznaczonej przez nauczyciela) i terminie wyznaczonym przez nauczyciela
pozwalającym na wystawienie oceny klasyfikacyjnej.
d. Sprawdzenie, o którym mowa w punkcie c może nastąpić nie więcej niż dwa
razy.
e. Poprawianie przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej nie może zakłócić toku
zajęć oraz nie może się odbywać ze szkodą dla innych uczniów.
f. Uzyskana ocena jest ostateczna. Od uzyskanej oceny uczeń może odwołać się
zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły