PLASTYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

celujący

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego zainteresowania z dziedziny plastyki widoczne są jako jego pasja: posiada zasób wiedzy określony programem nauczania lub nawet znacznie wykraczający poza program, realizuje treści programowe poprzez samodzielną pracę twórczą. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych. Wykorzystuje wiedzę plastyczną i nabyte umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany, aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności lekcyjne.

bardzo dobry

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem nauczania. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem oraz umiejętność zastosowania jej w swojej pracy. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i zastosowaniem wiedzy i umiejętności.

dobry

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści najważniejsze w strukturze przedmiotu w zakresie wymagań zawartych w podstawach programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i zadowalająco wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym. Czasami podejmuje zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

dostateczny

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Poza tym wykazuje się niewielką aktywnością na lekcjach, czasami nie jest przygotowany do lekcji, ćwiczenia plastyczne wykonuje niezbyt starannie, niewielkim nakładem pracy.

dopuszczający

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych. Jednak nie przekreślają one jego szansy na uzyskanie niezbędnej, podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Nie jest aktywny na lekcji, bardzo często nie jest przygotowany, prace praktyczne wykonuje niedbale, nie angażując się zbytnio. Wyraża chęć poprawy.

niedostateczny

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma bardzo duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych. Jego postawa podczas lekcji nie rokuje nadziei na przyszłość: odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ostentacyjnie wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub kolegów. Nie wykazuje chęci poprawy, a więc nie rokuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.