OGÓLNE KRYTERIA

OCENIANIA DLA KLASY IV-VI

JĘZYK POLSKI

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami eduka­cyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w progra­mie i wynikających z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samo­dzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w roz­wiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

PLAN PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
Z JĘZYKA POLSKIEGO

 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia.
 2. W PSO zakłada się, że każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz charakterologicznych robi wszystko, by osiągnąć sukces szkolny.
 3. Na początku każdego roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
 4. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specyficznych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia..
 5. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela ustnym łub pisemnym (jest jawna i umotywowana).
 6. Uczeń otrzymuje wskazówki, w jaki sposób może podnieść swoje osiągnięcia
 7. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową, program zatwierdzony przez MEN oraz elementy rozwiązań autorskich..
 8. Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, oceniane są według procentowych proporcji:
 • 100% — 90% — ocena bardzo dobra
 • 89% – 71% – ocena dobra
 • 70% – 51 % j ocena dostateczna
 • 50% — 30% – ocena dopuszczająca
 • 29% – 0% – ocena niedostateczna
 1. Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, zawierające zadania wykraczające poza podstawę programową oceniane są według procentowych proporcji:
 • 100% – 97% – ocena celująca
 • 96 % – 90% – ocena bardzo dobra
 • 89% – 71 % – ocena dobra
 • 70% – 51 % – ocena dostateczna
 • 50% – 30% – ocena dopuszczająca
 • 29% – 0% – ocena niedostateczna
 1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen (6-1).
 2. Za zadania dodatkowe uczeń otrzymuje 5 do zeszytu: za 5 piątek wpisywana jest 5 do
 3. Ucznia obowiązuje napisanie w ciągu roku szkolnego 4 zadań klasowych w formie
  wypracowań, 2 testów z kształcenia językowego i nauki o języku, a także całorocznego badania wyników nauczania.
 4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie (wypracowaniu klasowym) ma obowiązek zaliczyć ten materiał w ustalonej przez nauczyciela formie i podanym przez nauczyciela terminie.
 1. Wymienione w pkt. 12 prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.
 1. Uczeń jest kontrolowany na bieżąco z zagadnień realizowanych na trzech ostatnich jednostkach lekcyjnych oraz z prac pisemnych w domu.
 1. Dłuższe prace pisemne nie są zadawane z dnia na dzień.
 1. Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania tej oceny.
 1. Dwa razy w semestrze uczeń może bez sankcji w postaci oceny ndst. zgłosić bz. (brak zadania, rak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń) i dwa np. ( nieprzygotowanie do lekcji np. nieprzeczytanie zadanego tekstu).
 1. Uczeń ma szansę poprawy oceny za wypowiedź ustną i pisemną w ustalonym przez nauczyciela terminie.
 1. Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela lub kolegów w razie trudności z opanowaniem umiejętności i wiedzy z języka polskiego.
 1. Uczeń może otrzymać bieżącą ocenę celującą za zadania nadobowiązkowe (z zakresu wymagań ponadpodstawowych) proponowane przez nauczyciela lub podejmowane z własnej inicjatywy.
 1. Na 2 tygodnie przed oceną śródroczną i końcoworoczną informuje się ucznia oraz jego rodziców o proponowanej ocenie (uwzględnia się przy tym samoocenę ucznia).
 1. Ocena śródroczna jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej.
 1. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
 1. W ramach zajęć edukacyjnych z j. polskiego uczeń zalicza zagadnienia ścieżek edukacyjnych.
 1. Ocena uczniów z dysfunkcjami stwierdzonym orzeczeniem odpowiedniej poradni jest zgodna z zaleceniami poradni.
 1. Plan PSO podlega ewaluacji.

WARUNKI

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana
rocznej (śródrocznej) oceny z języka polskiego:

 1. uczeń musi przystąpić do pisemnego i ustnego egzaminu organizowanego przez nauczyciela uczącego języka polskiego,
 2. egzamin pisemny może mieć formę testu lub sprawdzianu i dwugodzinnego zadania klasowego obejmującego zagadnienia z lektury, nauki o języku oraz poprawności językowej, a także umiejętności i wiadomości określone w programie nauczania języka polskiego w szk. podst., a więc: słuchanie, mówienie, czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury, pisanie, nauka o języku, lektura,
 3. uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z jęty ka polskiego musi opanować wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania danej klasy obejmujące semestr lub cały rok zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie zawartymi w planie wynikowym z języka polskiego dla danej klasy,
 4. egzamin ustny obejmuje umiejętności i wiadomości przewidziane w programie nauczania danej klasy (czytanie, słuchanie, mówienie) obejmujące semestr lub cały rok szkolny zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie zawartymi w planie wynikowym z języka polskiego,
 5. jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przez ucznia systematycznie prowadzonego zeszytu przedmiotowego wraz z większością zadań domowych oraz obowiązuje go znajomość lektur przewidzianych w programie nauczania danej klasy.

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. VII

I  Obszary oceniania:

 • Wiadomości i umiejętności
 • Aktywność, systematyczność

II  Formy pracy podlegające ocenie:

 • Prace pisemne: kartkówki, sprawdziany, testy
 • Odpowiedzi ustne
 • Zadania domowe
 • Dyktanda
 • Recytacje
 • Prezentacje
 • Udział w dyskusjach
 • Prace dodatkowe
 • Redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnych np. notatek, rozprawek, interpretacji wiersza

Skala procentowa prac pisemnych od oceny niedostatecznej do bardzo dobrej:

0-29% – niedostateczny

30-50% – dopuszczający

51-70% – dostateczny

71-89% – dobry

90-100% – bardzo dobry

Sprawdziany oraz prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe dla każdego ucznia.

Prace domowe, zadania, sprawdziany wykonane niesamodzielnie, w tym odpisane z Internetu, są dyskwalifikowane = ndst.

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych powinien go napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, termin ustala nauczyciel z uczniem, a w przypadku jego niedotrzymania uczeń powinien napisać zaległą pracę na wezwanie nauczyciela, odmowa napisania pracy lub nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie lub teście (kartkówce zapowiedzianej) jest podstawą do wstawienia cząstkowej oceny niedostatecznej

 • Uczeń może jeden raz poprawić ocenę z pracy obowiązkowej, sprawdzianu, testu, poprawa powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni
 • Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, tematów i nie muszą być zapowiadane, ocen z kartkówek nie poprawia się
 • Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy lub minusy, których ilość decyduje o ocenie cząstkowej stawianej do dziennika
 • Brak notatek w zeszycie przedmiotowym – własnych i tych podanych przez nauczyciela, może być podstawą do wstawienia cząstkowej oceny niedostatecznej
 • W ciągu każdego semestru uczeń może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie (np. nie opanowanie materiału, brak zadania domowego, brak książek, brak zeszytu) bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej, za wyjątkiem lekcji na które zapowiedziane są obowiązkowe prace pisemne
 • Ocenę śródroczną i końcowo roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, zachowując ich hierarchię (na pierwszym miejscu są sprawdziany, testy, prace pisemne)

 Prace dodatkowe, udział w konkursach, olimpiadach może mieć tylko korzystny wpływ na ocenę końcową ucznia

                            WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DO KLASY VII

 NIEDOSTATECZNY

Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą (nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy) ponadto nie podejmuje starań w celu uzyskania oceny pozytywnej (nie czyta lektur, nie pisze wypracowań, nie odrabia zadań domowych).

DOPUSZCZAJĄCY

 Kształcenie literackie:

 – wykazuje się ogólną znajomością fragmentów lektur;

– czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając w logiczny sposób na podstawowe  pytania dotyczące treści;

– rozpoznaje utwór epicki, liryczny i dramatyczny;

– potrafi wskazać głównego bohatera i najważniejsze wydarzenia w lekturze;

– podejmuje próby redagowania takich form wypowiedzi, jak: opis postaci, przedmiotu

krajobrazu, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie (recenzja) z lektury filmu,

spektaklu, zdarzenia; list prywatny i oficjalny;

– redaguje: zaproszenie, ogłoszenie, dedykację, streszczenie, plan wydarzeń;

Kształcenie językowe:

–   rozpoznaje zdania pojedyncze i złożone;

–  zna i określa części zdania pojedynczego;

–  potrafi wymienić części mowy;

–  odmienia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki;

– zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz-ż, ch-h, ó-u, wielka i mała litera);

Ponadto uczeń podejmuje starania w celu uzyskania oceny pozytywnej.

DOSTATECZNY

Kształcenie literackie:

 wykazuje się ogólną znajomością lektur

– czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając logicznie na większość pytań o jego treść;

– rozpoznaje podstawowe cechy rodzajowe (szczególnie osobę mówiącą w utworze) i

wskazuje elementy świata przedstawionego w dziele literackim i odróżnia świat realistyczny

od fantastycznego;

–  umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego, lirycznego i dramatycznego z autorem;

– zna podstawowe środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze,

powtórzenie,  wyliczenie;

– redaguje formy wypowiedzi : opis postaci, przedmiotu, krajobrazu;

– próbuje redagować opis dzieła sztuki; opowiadanie; charakterystykę ( w tym porównawczą), sprawozdanie, (recenzję) z lektury filmu, spektaklu, zdarzenia; list prywatny i oficjalny; zaproszenie; ogłoszenie dedykację; streszczenie; plan wydarzeń

Kształcenie językowe:

 –   rozpoznaje zdania pojedyncze i złożone;

–  potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy;

–  rozpoznaje w tekście części mowy; rzeczowniki, czasowniki (strony czasownika), przymiotnik,    przysłówek, liczebnik, przyimek, zaimek, spójnik; zna zasady odmiany i potrafi odmienić rzeczownik, czasownik, przymiotnik;

–  zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz-ż, ch-h, ó-u, wielka i mała litera).

DOBRY

 Kształcenie literackie:

  – czyta wszystkie lektury;

– określa temat utworu, wyodrębnia fazy w dziele literackim, analizuje świat przedstawiony, odróżnia fikcję literacką od prawdy historycznej, świat fantastyczny od realistycznego;

– potrafi wskazać wartości uniwersalne omawianych dzieł, dokonywać uogólnień, wnioskować na podstawie przeczytanego tekstu

– umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, ballady, przypowieści, noweli, powieści historycznej;

– zna i analizuje środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię(animizację, personifikację),

dźwiękonaśladownictwo, powtórzenie, wyliczenie, apostrofę, alegorię, symbol;

– zna pojęcia: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, didaskalia, kontrast

– poprawnie redaguje formy wypowiedzi: opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, dzieła sztuki; opowiadanie z dialogiem, charakterystykę ( w tym porównawczą), sprawozdanie, (recenzję) z lektury filmu, spektaklu, zdarzenia; list prywatny i oficjalny; zaproszenie; ogłoszenie dedykację; streszczenie; plan wydarzeń, rozprawkę

Kształcenie językowe:

–   potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy;

– rozpoznaje w tekście części mowy; rzeczowniki, czasowniki (strony czynna, bierną ,zwrotną), przymiotnik, przysłówek, liczebnik, przyimek, zaimek, spójnik, przyimek, wykrzyknik, partykułę;

– zna zasady odmiany i potrafi odmienić rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek;

– rozróżnia temat i końcówkę;

– zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne(pisownia rz-ż, ch-h, ó-u, wielka i mała litera, nie z różnymi częściami mowy, -by z czasownikami)

– potrafi korzystać ze słowników języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych, ortograficznego

  BARDZO DOBRY

 Kształcenie literackie:

 – zna bardzo dobrze wszystkie teksty z kanonu lektur

– samodzielnie potrafi analizować świat przedstawiony dzieła literackiego ze wskazaniem faz akcji, odróżnianiem fikcji literackiej od prawdy historycznej, świata  przedstawionego od realistycznego, uwzględnieniem cech rodzajowych i gatunkowych dzieła literackiego;

– rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie obyczajowe, przygodowe,

– rozpoznaje czytany utwór jako; pamiętnik, balladę, nowelę, hymn, dramat, komedia, fraszka, pieśń, tren, sonet

– wskazuje wartości uniwersalne omawianych dzieł, motywy wspólne dla kilku utworów, dokonuje uogólnień, porównań, wyciąga wnioski na podstawie przeczytanego tekstu, próbuje samodzielnie określać dosłowne i przenośne znaczenie utworów literackich;

– analizuje język artystyczny tekstu, posługując się terminami: epitet, porównanie, przenośnia, personifikacja, onomatopeja, powtórzenie, wyliczenie, apostrofa, alegoria, symbol, akcja, fabuła wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim, wyraz pokrewny pytanie retoryczne, wykrzyknienie, didaskalia, ironia, archaizm, frazeologizm.

– bezbłędnie redaguje formy wypowiedzi: rozprawka, opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, dzieła sztuki, opowiadanie z dialogiem, charakterystykę( w tym porównawczą) sprawozdanie (recenzję) z lektury , spektaklu, zdarzenia, filmu; list prywatny i oficjalny; zaproszenie; ogłoszenie dedykację; streszczenie; plan wydarzeń. W tworzeniu samodzielnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku, stosuje związki frazeologiczne oraz środki artystycznego wyrazu.

Kształcenie językowe:

– rozpoznaje w tekście wszystkie części mowy i zna zasady ich odmiany ( także osobliwości w odmianie); rozróżnia temat i końcówkę, wskazuje oboczności;

– zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne ( pisownia z rz-ż, , ch-h, ó-u, wielka i mała litera, nie z różnymi częściami mowy,) i i interpunkcyjne;

– korzysta ze słowników języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów bliskoznacznych, ortograficznego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny)

CELUJĄCY

Otrzymuje uczeń który wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązkowy materiał oraz bierze udział w konkursach i olimpiadach, odnosząc znaczące sukcesy. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana
śródrocznej lub rocznej oceny z języka polskiego:

 Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela o umożliwienie mu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana jeśli spełnione zostały wyżej wymienione warunki. W takim przypadku nauczyciel ustala termin i formę poprawienia oceny.

 1. Uczeń ma prawo przystąpić do pisemnego i ustnego egzaminu organizowanego przez nauczyciela uczącego języka polskiego;
 2. Egzamin pisemny może mieć formę testu lub sprawdzianu,  zadania klasowego obejmującego zagadnienia z lektury, nauki o języku , poprawności językowej, a także umiejętności i wiadomości, które zostały określone w programie nauczania języka polskiego,
 3. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z j. polskiego musi opanować wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania , które obejmują semestr lub cały rok. Ocena z egzaminu  nie może zostać podwyższona o więcej niż o jeden stopień.
 4. Egzamin ustny obejmuje umiejętności i wiadomości przewidziane w programie nauczania obejmuje również semestr lub cały rok szkolny,
 5. Aby przystąpić do egzaminu uczeń powinien posiadać systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy wraz z  zadaniami domowymi oraz znajomością lektur,