Regulamin COVID-19

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM KEN W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE W CZASIE EPIDEMII

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) wprowadza się wewnętrzne procedury w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 

 1. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Osoby trzecie nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Uczniowie z chorobami, których objawy mogą sugerować zakażenie wirusem COVID 19 (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała itp.) muszą przedstawić potwierdzające to zaświadczenie lekarskie.
 5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
 7. Uczniowie przed każdą lekcja są zobowiązani do umycia lub zdezynfekowania rąk.
 8. Osobom wchodzącym do szkoły może być mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym, który jest dezynfekowany po użyciu w grupie.
  • jeżeli temperatura ciała pracownika jest równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
  • jeżeli temperatura ciała ucznia wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 9. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • zachowanie dystansu od innych osób min. 1,5 m,
  • stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
  • rodzice/opiekunowie dzieci odbierający je ze świetlicy nie wchodzą na jej teren.
 10. W czasie pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust) oraz dystans społeczny (min. 1,5 m).
 11. Pracownicy szkoły przebywają na jej terenie w indywidualnych osłonach nosa i ust. Można je zdjąć na stanowisku pracy przy zachowaniu dystansu społecznego.
 12. Dyżury nauczycielskie pełnione są w indywidualnych osłonach nosa i ust.
 13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 14. Na terenie szkoły uczeń musi mieć założoną indywidualną osłonę nosa i ust. Osłona może być ściągana dopiero po zajęciu miejsca w ławce w sali lekcyjnej, w czasie spożywania posiłków oraz w czasie zajęć wychowania fizycznego. Osłona zakładana jest przy opuszczaniu miejsca przy stoliku w sali lekcyjnej, jadalni i po zakończeniu zajęć wychowania fizycznego.
 15. W czasie odpowiedzi ustnych uczniowie muszą zachować dystans społeczny (min. 1,5 m).
 16. Uczeń posługuje się wyłącznie własnymi przyborami i podręcznikami. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 18. W razie konieczności kontaktu z opiekunami ucznia w pierwszej kolejności należy wykorzystać techniki komunikacji na odległość.
 19. Rodzice i pracownicy szkoły systematycznie zwracają uwagę na ewentualne pojawianie się objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19 u uczniów i innych osób przebywających w szkole.
 20. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odprowadza go do gabinetu pielęgniarki zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, oraz niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły lub inna wyznaczona przez niego osobę.
 21. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 22. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma odrębnymi wejściami. Uczniowie klas I- V wejściem od ul. Św. Floriana a uczniowie klas VI – VIII wejściem od ul. Zbylitowskich.
 23. Każda klasa ma przyporządkowany własny boks szatniowy.
 24. Uczniowie mogą przebywać w szkole tylko w czasie swoich zajęć. Opuszczają szkołę niezwłocznie po ich zakończeniu.
 25. Uczniowie poszczególnych klas w czasie zajęć przebywają wyłącznie w wyznaczonych salach i zajmują stałe miejsca w klasie.
 26. W czasie pobytu w szkole uczniowie przebywają na wyznaczonych dla nich kondygnacjach.
  • klasy I – V parter i w przewiązka
  • klasy VI – VIII – piętro
  • opuszczenie wyznaczonej kondygnacji może nastąpić wyłącznie pod nadzorem nauczyciela (zajęcia wychowania fizycznego, informatyki). Przemieszczenie uczniów następuje po zakończeniu przerwy.
 27. W czasie zajęć z informatyki uczniowie mogą skorzystać z komputera pod warunkiem założenia jednorazowych rękawiczek i/lub dezynfekcji rąk przed wejściem do sali.
 28. W czasie zajęć z informatyki zaleca się aby każdy uczeń miał swoje słuchawki.
 29. Uczniowie korzystający z obiadów mogą samodzielnie przemieszczać się do jadalni
  i z powrotem tylko w wyznaczonych terminach zachowując dystans społeczny mając założoną osłonę nosa i ust.
 30. Po przejściu do jadalni uczniowie zajmują wyznaczone, stałe miejsca z uczniami ze swojej klasy.
 31. Posiłki są podawane przez personel szkoły (brak samoobsługi).
 32. Wydawanie posiłków jest zmianowe.
  • I tura godz. 11. 25 – 11. 45 klasy I, II, III, pierwsza część klasy IV jadalnia główna, druga część klasy IV, V jadalnia pomocnicza
  • II tura godz. 12. 30- 12. 45 klasy VI, VII a, VII b jadalnia główna, VIII jadalnia pomocnicza.
  • nauczyciele mogą korzystać z obiadów po spożyciu posiłków przez uczniów i zdezynfekowaniu stolików.
 33. W razie potrzeby rodzic zaopatruje dziecko w jedzenie zapakowane do pojemnika śniadaniowego i napój w butelce, których powierzchnię będzie można poddać dezynfekcji specjalnym płynem dezynfekującym.
 34. Nauczyciele uczący w klasach I – III organizują przerwy dla swojej grupy,
  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 35. W salach mogą znajdować się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane nie rzadziej niż po każdym dniu zajęć.
 36. Pomieszczenia szkoły są wietrzone co najmniej raz na godzinę. Sale lekcyjne w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć a korytarze podczas lekcji.
 37. Jeżeli warunki pogodowe pozwalają uczniowie w czasie przerw przebywają na świeżym powietrzu (klasy I – V przed wejściem od ul. Św. Floriana, uczniowie klas VI – VIII od ul. Zbylitowskich).
 38. W razie możliwości w czasie zajęć należy korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.
 39. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 40. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej i na świeżym powietrzu, a razie potrzeby w innych salach.
 41. Wychowawcy świetlicy zwracają uwagę oraz pilnują, aby dzieci często i regularnie myły ręce,
  a w szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 42. W świetlicy szkolnej znajdują się środki do dezynfekcji rąk z których wychowankowie korzystają pod nadzorem wychowawców świetlicy.
 43. Wychowawcy świetlicy organizują pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 44. Wychowawcy świetlicy pełnią nadzór nad dziećmi, by w czasie pobytu na placu zabaw, dzieci nie korzystały z urządzeń wyłączonych z użytkowania oznaczonych taśmą (ze względu na niemożliwość ich dezynfekcji).
 45. Zasady obowiązujące w czasie zajęć lekcyjnych są stosowane także w czasie zajęć pozalekcyjnych.
 46. Funkcjonowanie biblioteki jest ograniczone wyłącznie do wydawania i odbierania książek. Wypożyczanie książek możliwe jest jedynie za pomocą Karty zamówienia książki. Zasady z korzystania z biblioteki szkolnej zawarte Procedurze wypożyczania i zwracania książek w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze w czasie trwania stanu epidemii, która m.in. uwzględnia wymóg 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

 

Postępowanie w przypadku zauważenia objawów choroby u dziecka

 1. Pracownik, który zauważył u dziecka objętego opieką, objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły.
 2. Dyrektor podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu dziecka z podejrzeniem choroby w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i wyznacza pracownika, który będzie sprawował w tym czasie opiekę nad nim. Musi być zapewnione minimum 2 m. odległości osoby odizolowanej od innych osób.
 3. Pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem w czasie izolacji w wyznaczonym miejscu, jest zobowiązany do założenia środków ochrony osobistej znajdujących się na wyposażeniu tego gabinetu.
 4. Dyrektor szkoły, o zaistniałej sytuacji, bezzwłocznie zawiadamia rodziców dziecka.
 5. W przypadku potwierdzenia choroby dziecka, Dyrektor powiadamia pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym.
 6. Rodzic dziecka, który, będąc w domu, zaobserwował u dziecka objawy chorobowe mogące świadczyć o zarażeniu wirusem Covid – 19 i jest diagnozowany w tym kierunku, lub posiadł wiedzę, iż miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie, drogą telefoniczną Dyrektora szkoły, który podejmuje stosowne kroki.

 

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B- kształcenie mieszane (hybrydowe)

 1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Kształcenie mieszane organizowane jest w mniejszych grupach lub dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.
 3. W razie konieczności w pierwszej kolejności prowadzono będą zajęcia stacjonarne
  z uczniami klas I, IV i VIII, a pozostałe klasy zajęcia zdalne
 4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej
  i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów
  z nauczycielem ze względów epidemicznych.
 5. Wprowadzenie żółtej strefy na terenie powiatu tarnowskiego nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkoły w tryb mieszany. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania.
 6. W przypadku funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym okres ten nie może być dłuższy niż określony w odrębnych przepisach, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.
 7. Zakazuje się organizowanie wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości należy prowadzić na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni.
 9. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

 

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie C (kształcenie zdalne)

 1. Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne
  i decyduje o rozpoczęciu nauczania zdalnego dla wszystkich uczniów
 2. Wprowadzenie czerwonej strefy na terenie powiatu tarnowskiego nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkoły w tryb zdalny. W takim wypadku powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko pewne ograniczone działania.
 3. W przypadku funkcjonowania szkoły w trybie zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż określony w odrębnych przepisach, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.

 

Kto rozpoczyna działania z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Informacja do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od:

 • lekarza,
 • od rodziców,
 • dyrektora szkoły,
 • innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu.

Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.