OGÓLNE KRYTERIA

OCENIANIA DLA KLASY IV-VI

JĘZYK POLSKI

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami eduka­cyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w progra­mie i wynikających z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samo­dzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w roz­wiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

PLAN PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
Z JĘZYKA POLSKIEGO

 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia.
 2. W PSO zakłada się, że każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz charakterologicznych robi wszystko, by osiągnąć sukces szkolny.
 3. Na początku każdego roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
 4. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specyficznych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia..
 5. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela ustnym łub pisemnym (jest jawna i umotywowana).
 6. Uczeń otrzymuje wskazówki, w jaki sposób może podnieść swoje osiągnięcia
 7. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową, program zatwierdzony przez MEN oraz elementy rozwiązań autorskich..
 8. Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, oceniane są według procentowych proporcji:
 • 100% — 90% — ocena bardzo dobra
 • 89% – 71% – ocena dobra
 • 70% – 51 % j ocena dostateczna
 • 50% — 30% – ocena dopuszczająca
 • 29% – 0% – ocena niedostateczna
 1. Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, zawierające zadania wykraczające poza podstawę programową oceniane są według procentowych proporcji:
 • 100% – 97% – ocena celująca
 • 96 % – 90% – ocena bardzo dobra
 • 89% – 71 % – ocena dobra
 • 70% – 51 % – ocena dostateczna
 • 50% – 30% – ocena dopuszczająca
 • 29% – 0% – ocena niedostateczna
 1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen (6-1).
 2. Za zadania dodatkowe uczeń otrzymuje 5 do zeszytu: za 5 piątek wpisywana jest 5 do
 3. Ucznia obowiązuje napisanie w ciągu roku szkolnego 4 zadań klasowych w formie
  wypracowań, 2 testów z kształcenia językowego i nauki o języku, a także całorocznego badania wyników nauczania.
 4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie (wypracowaniu klasowym) ma obowiązek zaliczyć ten materiał w ustalonej przez nauczyciela formie i podanym przez nauczyciela terminie.
 1. Wymienione w pkt. 12 prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.
 1. Uczeń jest kontrolowany na bieżąco z zagadnień realizowanych na trzech ostatnich jednostkach lekcyjnych oraz z prac pisemnych w domu.
 1. Dłuższe prace pisemne nie są zadawane z dnia na dzień.
 1. Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania tej oceny.
 1. Dwa razy w semestrze uczeń może bez sankcji w postaci oceny ndst. zgłosić bz. (brak zadania, rak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń) i dwa np. ( nieprzygotowanie do lekcji np. nieprzeczytanie zadanego tekstu).
 1. Uczeń ma szansę poprawy oceny za wypowiedź ustną i pisemną w ustalonym przez nauczyciela terminie.
 1. Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela lub kolegów w razie trudności z opanowaniem umiejętności i wiedzy z języka polskiego.
 1. Uczeń może otrzymać bieżącą ocenę celującą za zadania nadobowiązkowe (z zakresu wymagań ponadpodstawowych) proponowane przez nauczyciela lub podejmowane z własnej inicjatywy.
 1. Na 2 tygodnie przed oceną śródroczną i końcoworoczną informuje się ucznia oraz jego rodziców o proponowanej ocenie (uwzględnia się przy tym samoocenę ucznia).
 1. Ocena śródroczna jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej.
 1. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
 1. W ramach zajęć edukacyjnych z j. polskiego uczeń zalicza zagadnienia ścieżek edukacyjnych.
 1. Ocena uczniów z dysfunkcjami stwierdzonym orzeczeniem odpowiedniej poradni jest zgodna z zaleceniami poradni.
 1. Plan PSO podlega ewaluacji.

WARUNKI

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana
rocznej (śródrocznej) oceny z języka polskiego:

 1. uczeń musi przystąpić do pisemnego i ustnego egzaminu organizowanego przez nauczyciela uczącego języka polskiego,
 2. egzamin pisemny może mieć formę testu lub sprawdzianu i dwugodzinnego zadania klasowego obejmującego zagadnienia z lektury, nauki o języku oraz poprawności językowej, a także umiejętności i wiadomości określone w programie nauczania języka polskiego w szk. podst., a więc: słuchanie, mówienie, czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury, pisanie, nauka o języku, lektura,
 3. uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z jęty ka polskiego musi opanować wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania danej klasy obejmujące semestr lub cały rok zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie zawartymi w planie wynikowym z języka polskiego dla danej klasy,
 4. egzamin ustny obejmuje umiejętności i wiadomości przewidziane w programie nauczania danej klasy (czytanie, słuchanie, mówienie) obejmujące semestr lub cały rok szkolny zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie zawartymi w planie wynikowym z języka polskiego,
 5. jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przez ucznia systematycznie prowadzonego zeszytu przedmiotowego wraz z większością zadań domowych oraz obowiązuje go znajomość lektur przewidzianych w programie nauczania danej klasy.