Regulamin rekrutacji uczniów

do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

w Zbylitowskiej Górze

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i terminów przeprowadzania, postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
 3. Zarządzenia nr VII/12/2016 Wójta Gminy Tarnów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych   dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym
 4. Statutu Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze.

§ 1

Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 

 1. Rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2016 ukończą:

– 7 lat (urodzone w 2009 r.)

– 6 lat (urodzone w 2010 r.)

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1).

Do wniosku dołącza się: odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu)

 1. O przyjęciu dziecka, w tym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
 2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt. 3 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 2

Zasady i kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku (zał. nr 2)
 2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów
1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w SP w Zbylitowskiej Górze 5
2. Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie SP w Zbylitowskiej Górze. 4
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki 3
4. Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły. 2
5. Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy 1

 

 1. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze decydują kryteria dodatkowe:

 

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata 1
2. Niepełnosprawność kandydata 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
6. Samotne wychowanie kandydata przez rodzica 1

 

 1. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru – załącznik nr 3, patrz niżej i wybierz druk, który dotyczy) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

 

§ 3

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 marca 2016 r.

do 15 kwietnia 2016 r.

do godz. 1500

od 17 sierpnia 2016 r.

do 19 sierpnia 2016 r.

do godz. 1500

2. Weryfikacje przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do 21 kwietnia 2016 r.

do godz. 1500

do 22 sierpnia 2016 r.

do godz. 1500

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25 kwietnia 2016 r.

do godz. 1200

22 sierpnia 2016 r.

do godz. 1200

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 25 kwietnia 2016 r.

od godz. 1300

do 27 kwietnia 2016 r.

do godz. 1500

od 23 sierpnia 2016 r.

od godz. 1300

do 25 sierpnia 2016 r.

do godz. 1500

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 kwietnia 2016 r.

do godz. 1200

 

26 sierpnia 2016 r.

do godz. 1200

 

 

§ 4

Zadania Komisji Rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji należy:
 3. a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 4. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 5. c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 6. d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 7. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 8. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 9. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 5

Procedury odwoławcze

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

§ 6

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne

 

§ 7

Przepisy końcowe

 

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3.Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

4.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.