Regulamin rekrutacji uczniów

do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

w Zbylitowskiej Górze

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) art. 133 ust. 2 i 3
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) art. 204 ust. 2
 3. Uchwały nr XXVII/291/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 4. Statutu Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze.

 

§ 1. Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 

 1. Rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, 7 letnie (urodzone w 2010 r.)
 2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1).
 3. O przyjęciu dziecka, w tym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
 4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt. 3 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

§ 2. Zasady i kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku (zał. nr 2)
 2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1.    Dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem Szkoły w Zbylitowskiej Górze 3 Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania.
2.   Kontynuacja nauki w szkole w Zbylitowskiej Górze po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego. 3 Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego ich dziecka,
3. Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze. 2 Oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku nauki ich dzieci/dziecka w danej szkole.
4. W pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców lub rodzica w zapewnieniu należytej opieki. 2 Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki.

 

 1. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze decydują kryteria dodatkowe:

 

 1. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru – załącznik nr 3, patrz niżej i wybierz druk, który dotyczy) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

 

§ 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 3 kwietnia 2017 r.

do 21 kwietnia 2017 r.

do godz. 1500

od 17 sierpnia 2017 r.

do 19 sierpnia 2017 r.

do godz. 1500

2. Weryfikacje przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 kwietnia 2017 r.

do godz. 1500

do 22 sierpnia 2017 r.

do godz. 1500

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25 kwietnia 2017 r.

do godz. 1200

22 sierpnia 2017 r.

do godz. 1200

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 25 kwietnia 2017 r.

od godz. 1300

do 27 kwietnia 2017 r.

do godz. 1500

od 23 sierpnia 2017 r.

od godz. 1300

do 25 sierpnia 2017 r.

do godz. 1500

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 28 kwietnia 2017 r.

do godz. 1200

 

28 sierpnia 2017 r.

do godz. 1200


§4. Zadania Komisji Rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji należy:
 3. a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 4. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 5. c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 6. d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 7. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 8. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 9. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§5. Procedury odwoławcze

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

§6. Rekrutacja uzupełniająca

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne

 

§7. Przepisy końcowe

 

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

      2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły     została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

      3.Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

      4.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.