ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

[…] uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, […] dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.

z Preambuły do Ustawy Rządowej z dnia 3-go maja 1791 roku

 

230 lat temu, 3 maja 1791 roku posłowie Sejmu Wielkiego uchwalając Ustawę Rządową podjęli próbę ratowania suwerenności państwa poprzez wprowadzenie głębokich reform Rzeczypospolitej. Ten uznawany z bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument, jest symbolem patriotyzmu i polskości. Konstytucja stanowiła dla wielu pokoleń Polaków wzór działań zmierzających ku ratowaniu ojczyzny a jej dziedzictwo przez lata pomagało podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.

Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 maja było celebrowane przez Polaków jako święto narodowe, nawet wtedy gdy okupanci i władze komunistyczne zakazały organizowania jego obchodów.