PROJEKT „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE”

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze zakwalifikowała się do udziału w pilotażowym projekcie „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE”. O udział mogły ubiegać się szkoły zlokalizowane na terenach wiejskich i w miastach liczących do 20 000 mieszkańców.

Nabór do projektu prowadzony był w formie konkursu. W każdym z 19 małopolskich powiatów została wybrana jedna szkoła, która będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla swoich uczniów, nauczycieli i rodziców. Środki na realizację projektu asygnuje Województwo Małopolskie.

Projekt  „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE” daje wsparcie w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy z różnych przyczyn nie osiągają wyników szkolnych na miarę swoich możliwości, utalentowanych poznawczo, ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć. Celem działań jest zatem podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, kształtowanie prospołecznej postawy życiowej, umacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, budowanie postawy życiowej opartej na rozwijaniu pasji i talentów, wspieranie gotowości do uczenia się.

MERYTORYCZNE PODSTAWY PROJEKTU:

 • teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera
 • teoria inteligencji emocjonalnej D.Golemana
 • trójpierścieniowy model zdolności J.Renzulliego
 • wieloczynnikowy model zdolności F. Mőnksa

UDZIAŁ W PROJEKCIE TO DLA SZKOŁY:

 • pozyskanie wartościowych merytorycznie rozwiązań pozwalających na diagnozowanie uzdolnień uczniów (model diagnozy, narzędzia diagnostyczne)
 • pomoc w realizacji procesu rozpoznawania uzdolnień uczniów
 • poszerzenie oferty zajęć poprzez warsztaty rozwijające ogólny potencjał ucznia, stanowiący bazę dla rozwoju uzdolnień i skutecznego uczenia się
 • umożliwienie uczniom zdobycia nagród w konkursie, którego przedmiotem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego
 • zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie diagnozowania i wspierania uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć
 • zatrudnienie szkolnych liderów i przygotowanie ich do realizacji zadań w zakresie wsparcia uczniów zdolnych
 • poszerzenie wiedzy i wzmocnienie motywacji rodziców w obszarze wspierania rozwoju ich dzieci
 • wsparcie zewnętrzne procesu rozpoznawania uzdolnień i pracy z uczniem zdolnym przez ekspertów (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi) oraz opiekunów ze strony MCDN

Szkolnymi liderami projektu „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE” są mgr Małgorzata Kliś ( klasy I-III) oraz mgr Kinga Anna Kwoka (klasy IV-VIII).